Khw Hmoob

CAW SAWVDAWS TUAJ SAIB KHW HMOOB NYAB LAJ TEB.

       Ntawm no yog ib lub khw Hmoob uas muaj Hmoob tuaj coob heev. Hmoob muag khoom txhua yam tej huv si thiab.

Hmoob muag khaub ncaws HmoobMuag paj ntaub, thiab xov tej uas yog hmoob liNo yog ntawm ncauj ke mus rau hauv lub khw


Mus saib khaub ncaws Hmoob Ntawm lub khw muag nyuj muag twm

 Txoj kev nce mus saum lub khw muag Twm


Cov hluas nkauj Hmoov tuaj tab laj

      Nyob ntawm lub tab laj no lom zem heev li, muaj hmoob muag khaub ncaws, muag zaub, muag nqaij, muaj tsiaj txhu, muag cawv, muag tshuaj thiab txhua yam uas Hmoob muaj, yog leej twg nyiam thov caw tuaj mus ncig mus saib thiab.

Qeej Hmoob


Qeej Hmoob

       Peb Hmoob li qeej yog ib yam uas luag lwm haiv neeg tsis muaj, yog yam uas peb Hmoob xwb thiab muaj nws yog ib yam tseem ceeb rau Hmoob. Peb muaj cov qeej Hmoob uas zoo, yog leej twg xav tau hu rau peb tau nawb. Ua tsaug ntau.

Paj Ntaub Hmoob


         Peb Hmoob tej paj ntaub nws tseem ceeb heev. Ib txwm peb cov hluas peb tsis paub txog li lawm, tiamsis cov paj ntaub no yog Hmoob teej Hmoob tug thiab yog peb Hmoob li ntawv. Thaum ub peb Huab Tais tuag peb lub teb chaws poob, peb cov yawg koom thiaj kom peb muab sau rau tej khaub ncaws hnav, yog li ntawm thiaj nyob nrog peb hmoob txog niaj hnub nim no. Tiamsis tu siab nim no peb muaj ib txhia Hmoob peb tsis hnav paj ntaub Hmoob lawm, peb saib nws tsis tseem ceeb lawm, peb thiaj pib hnov qab zuj zus.

         No yog peb ib tus Txiv hlob nws tshuab qeej txog tej keeb kwm paj ntaub. Caw peb ib tsoom Hmoob nrog nloog tau. Muaj lus ua tsaug ntau.

Video Hmong Shopping

Khaub Ncaws Hmoob

Saib Hauv Video

         Cov khaub ncaws no zoo rau lub sijhawm nej mus koom txoos loj, mus ua tshoob, mus ua qhua, mus noj 30 thiab tej lub sijhawm uas muaj kev Hmoob tuaj ua ke, tsis tas li ntawd yog hais tias peb mus koom lwm yam neeg los yuav ua rau luag pom txog peb haiv Hmoob tej tsoos tias peb haiv hmoob cov tsoos zoo tiag tiag. Cev khaub ncaws no yuav ua rau koj yog ib tus poj niam Hmoob tiag tiag, tiamsis tsis yog ib tus poj niam Hmoob yaj sab, hos yog ib tus poj niam Hmoob paub cai, paub qab hau thiab muaj keb kawm.

Yog xav tau hu rau peb tau.

Kev Mob Nkeeg


Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa txhua tus!

        Puas yog koj tab tom muaj mob rau koj lub nruab nrog cev? Koj tus me nyuam nws tsis qab los noj mov li? Koj cov nqiaj tawv zoo nkauj mos nywb nyoos tiamsis tsam no ho tsis zoo zuj zus lawm? Koj lub me cev yiag txiag thiab zoo nkauj zoo nraug ntxiag tiamsis tsam no koj pib rog tuaj thiab tsis zoo li thaud lawm ua rau koj txaj muag thaum ntsib tib neeg thiab koj tab tom txhawj xeeb txog tej no? Koj tab tom mob ntshav qab zib, tshav siab thiab ntshav qis ua rau koj txhawj xeeb txog, vim tias nws yuav yog lub hauv paus cais koj tawm ntawm tus neeg koj hlub tshaj plaws thaum twg koj tsis paub li? Tau ib ntus no koj hnov ua pa nyuaj zog vim tias koj lub plawv tab tom dhia ceev? Koj nyuam qhuav mus tom kws tshuaj los thiab tias koj tab tom yuav mob khaas xaws ua rau koj txhawj xeeb heev txog qhov no? Neb ob niam txiv kev sib pw ua ke tsuag zog lawm vim tias muaj ib tug tsis muaj zog lawm? Thiab thaum ub koj ib ce muaj zog heev los txog rau nub koj pom tias koj tej yas tes yas taw thiab koj lub caj qaum mob heev li?

         Puas yog tias koj muaj ib yam ntawm txhua yam uas kuv hais saum no es koj mus cuag kws kho mob los tsis zoo raws siab xav li, thiab tej zaum kws kho mob twb hais rau koj tias koj tus mob no kho nyuaj, los yog yuav kho tsis zoo, koj tsuag yog ua phooj ywg nrog nws lawm xwb. Tej no yeej yog kev txhawj xeeb tiag tiag li tsis yog lam hais, tsuag yog tus uas raug tas lawm nws thiaj paub xwb. Tiamsis hnub koj txhob txhawj peb muaj tswv yim uas yuav pab tau koj.

     Kuv tau raug tus mob plawv tau 10 lub xyoo dhau los, thiab mob siab tau 5 lub xyoo kws kho mob tias kuv yuav tau mus phais tiamsis ua neej txom nyem tsis muaj nyiaj phais thiaj lam nyob lam nyob raws txoj hmoo xwb. Tiamsis ua Tswv ntuj tsaug uas nws tau pab muaj ib tus phooj ywg tau qhia kuv txog cov tshuaj no thiaj lam mus yuav me ntsis los sim saib ua cas, thuam kuv xiv tau 2 hlis ces tsis pom li cas tiamsis thaum tau 3 hlis kuv thiaj pom tias txhua yam no zoo lawm, kuv tus kheej muaj zog li qub lawm.

        Yog li ntawd tsis txhob deb siab thiab me siab thov sib txuas lus nrog peb, peb mam li pab nrog daws koj tej kev txhawj xeeb, peb txaus siab uas yuav ua txhua yam no txhawm rau koj. Muaj lus nug los yog xav tau kev pab ntawm peb kav tsij hu los Email rau peb tau txhua txhua lub sijhawm peb zoo siab tos txais txhua tus thiab pab qhia rau nej siv kom zoo. Mus nyeem ntau tshaj no: 

Nyeem ua lus English http://www.tiens.com/tiens/group/en/index.htm